Geldig vanaf 19 juni 2020
Versie: 1.0

 

Bezoekadres

HeatXL infrarood verwarming
Blauwhekken 1E
4751 XD Oud Gastel (A17 afslag 21 Roosendaal – Noord)
Nederland

Internet

www.heatxl.com

Telefoon

0165-714107

e-mail

info@heatxl.com

Btw-nummer

NL8179.35.526 B01

KvK-nummer

20131468

 

Algemene voorwaarden HEATXL

De besloten vennootschap Houtepen Investments B.V. handelend onder de naam “HEATXL”, gevestigd aan de Blauwhekken 1e, 4751 XD te Oud Gastel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 20131468 te dezer zake vertegenwoordigd door de heer F.A. Houtepen.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer. 

 3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: HEATXL.

 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

 6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.

 7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die HEATXL  aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord van de installatie en montage van verwarmingselementen.

 8. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij HEATXL zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van HEATXL, elke Overeenkomst tussen HEATXL  en Opdrachtgever en op elk werk dat door HEATXL  wordt aangeboden.

 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal HEATXL aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met HEATXL is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.

 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod 

 1. Alle door HEATXL gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

 2. HEATXL is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft HEATXL  het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor HEATXL  gegronde reden te weigeren.

 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen HEATXL niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.

 4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft HEATXL  het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.

 6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van HEATXL  zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht HEATXL niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van HEATXL  heeft aanvaard, dan wel op het moment dat de werkzaamheden zijn begonnen.

 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan HEATXL , zal HEATXL  de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan HEATXL  niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

 3. HEATXL  is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door HEATXL  aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

 5. HEATXL  heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor HEATXL  gegronde reden te weigeren.

 6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met HEATXL, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.

 2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor HEATXL  uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door HEATXL  van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door HEATXL  te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die HEATXL  over het gehele werk zou hebben gemaakt.

 3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

 4. Zowel Opdrachtgever als HEATXL kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is HEATXL nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. HEATXL is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

 5. Indien HEATXL  na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van HEATXL.

 6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is HEATXL gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. HEATXL is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

 8. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart HEATXL  voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 Annulering van de overeenkomst

 1. Als de Opdrachtgever annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als Opdrachtgever annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.

 2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als HEATXL  kan bewijzen dat zijn schade groter is of Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

 3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt HEATXL  dit schriftelijk.

 4. Bij de Overeenkomst kan een Consument binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de Overeenkomst, schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een minimum van € 500. Als de Consument geen e-mailadres van HEATXL  heeft, kan hij ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief binnen 2 dagen is gebeurd.

 5. De Consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten Overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze verkoopmethode is vastgelegd.

 6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een Consument de Overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de Consument misleid dan wel agressief benaderd is, ingeval de Consument door HEATXL  onder onredelijk zware druk is gezet bij het sluiten van de Overeenkomst. De Consument moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.

Artikel 7 Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. HEATXL is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal HEATXL Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij HEATXL de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is HEATXL gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

 4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot, is HEATXL gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.

 5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 8 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer HEATXL  op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.

 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij HEATXL  Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. HEATXL werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.

 3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor HEATXL (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door HEATXL ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is HEATXL gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens HEATXL begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.

 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is HEATXL gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan HEATXL  heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag HEATXL er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.

 6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 7 dagen.

 7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van HEATXL. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van HEATXL een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

 8. HEATXL is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.

 9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van HEATXL bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs. 

 10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van HEATXL), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.

 11. De werkbonnen van HEATXL worden telkenmale aan de factuur gehecht en is leidend voor de door Opdrachtgever te betalen vergoeding. Opdrachtgever wordt geacht deze bonnen te ondertekenen voor akkoord. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht volledig akkoord te zijn met de inhoud van de werkbonnen.

Artikel 9 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal HEATXL zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

 3. Indien HEATXL meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 4. HEATXL is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door HEATXL, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.

 5. Ook indien HEATXL, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is HEATXL gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 10 Uitvoering werkzaamheden

 1. HEATXL zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat HEATXL ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.

 2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is HEATXL niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor HEATXL, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.  Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 3. HEATXL vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart HEATXL expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. HEATX zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan HEATXL te vergoeden. 

 4. HEATXL is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

 5. HEATXL heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.

 6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van HEATXL. Bovendien is HEATXL gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).

 7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is HEATXL  gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van HEATXL volledig te voldoen.

 8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

  1. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door HEATXL  gewenste wijze aan HEATXL ter beschikking worden gesteld;

  2. HEATXL op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is HEATXL gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.

  3. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat HEATXL geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;

  4. HEATXL tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;

  5. HEATXL  tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;

  6. De werklocatie in zodanige staat is dat HEATXL ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;

  7. HEATXL op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;

  8. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;

  9. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van HEATXL opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;

  10. Op de werklocatie dienen de door HEATXL  en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan HEATXL gerekend worden.

  11. In geval van grond, – of bodemwerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tenminste drie dagen vóór de aanvang van de Werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan HEATXL. Ook dient Opdrachtgever HEATXL tijdig te informeren over alle kabels, leidingen alsmede alle mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC op te volgen. Bij gebreke hiervan is HEATXL gerechtigd de bijkomende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

  12. HEATXL vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat ingeval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een vakbekwaam persoon proef-gravingen gedaan worden.

  13. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van HEATXL tot het geven van inzicht in de (milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.

  14. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.

  15. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.

 1. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is HEATXL  gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en HEATXL  nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van HEATXL om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 3. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door HEATXL afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

Artikel 11 Monsters en modellen

 1. Monsters of modellen kunnen in overleg worden verstrekt en gemonteerd voor maximaal 14 dagen. De kosten voor het plaatsen van deze monsters berusten bij Opdrachtgever, op basis van een proefplaatsingsovereenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na levering bekend maakt de producten af te willen nemen, zal HEATXL  de producten ophalen en demonteren. De kosten van de demontage komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Monsters en modellen worden aangenomen slechts een aanduiding te zijn die niet geheel aan het verlangde overeen hoeven te komen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 12 (Op)Levering

  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door HEATXL of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft HEATXL  recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient HEATXL schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.

  2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door HEATXL bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

  3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van HEATXL is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van HEATXL. Het aannemen van zaken van HEATXL door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.

  4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is HEATXL  gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 7 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.

  5. HEATXL spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

  6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden. 

  7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door HEATXL gemaakte en/of (op)geleverde zaken.

  8. Indien HEATXL te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.  

  9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.

  10. HEATXL is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van HEATXL .

  11. HEATXL is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 13 Onderhoud

 1. Indien overgekomen, zal HEATXL onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. HEATXL  zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.

 2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan HEATXL, waarna HEATXL overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is HEATXL gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

 3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan HEATXL.

Artikel 14 Opschorting

 1. HEATXL, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 

  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  2. HEATXL, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 

  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is; 

  4. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van HEATXL kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is HEATXL  gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 

  5. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van HEATXL  kan worden gevergd. 

 2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is HEATXL gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.

 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HEATXL, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. HEATXL zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15 Garantie

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen. 

 2. HEATXL voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat HEATXL in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

 3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door HEATXL gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

 4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is HEATXL gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van HEATXL, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.

 5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van HEATXL verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

Artikel 16 Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 17 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. HEATXL gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal HEATXL  de betrokkene hierover informeren.

 2. Indien HEATXL op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18 Overmacht

 1. HEATXL is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

 2. Onder overmacht aan de zijde van HEATXL wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van HEATXL, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van HEATXL   en (xi) overige situaties die naar het oordeel van HEATXL buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. Indien naar het oordeel van HEATXL de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft HEATXL het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.

 4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 19 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door HEATXL  leidt tot aansprakelijkheid van HEATXL jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door HEATXL in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens HEATXL. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.

 2. HEATXL  is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.

 3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor HEATXL aansprakelijk is (gebleken), dient HEATXL in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

 4. In geval van maatvoering is HEATXL niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.

 5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij HEATXL zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is HEATXL  niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.

 6. Nimmer is HEATXL aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken daarvan.

 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 8. HEATXL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.

 9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die HEATXL in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.

 10. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

 11. HEATXL  s niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

 12. HEATXL staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens HEATXL verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 13. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van HEATXL, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk. 

 14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van HEATXL  vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij HEATXL  binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van HEATXL vervalt na een jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.

 15. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. HEATXL is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

Artikel 20 Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan HEATXL  verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien HEATXL op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is HEATXL  verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.

  2. Opdrachtgever vrijwaart HEATXL van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

  3. Opdrachtgever vrijwaart HEATXL voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.

  4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart HEATXL voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen. 

  5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan HEATXL  verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  6. Opdrachtgever vrijwaart HEATXL tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 21 Klachten

  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van HEATXL of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@heatxl.com met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.

  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil HEATXL de klacht in behandeling kunnen nemen.

  3. HEATXL zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen HEATXL en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. HEATXL kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 

 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen HEATXL en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Oud Gastel, 18 juni 2020